Algemene Voorwaarden Naaicafe Zigzag

/Algemene Voorwaarden Naaicafe Zigzag
Algemene Voorwaarden Naaicafe Zigzag2017-12-19T09:39:52+00:00

1. Bedrijfsinformatie

Naaicafé ZigZag
Rijksstraatweg 198-A
3956 CV Leersum
www.naaicafe-zigzag.nl
mail: info@naaicafe-zigzag.nl
tel. 0343 45 38 64

Naaicafé ZigZag is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 25842196
BTW-nummer: NL 116321520 B01

2. Copyright

De website van ZigZag is auteursrechtelijk beschermd. De website is bedoeld voor eigen gebruik van de bezoeker, waarbij het niet is toegestaan de content anders te gebruiken dan voor het downloaden en bekijken ervan en/of afdrukken van een enkele afdruk. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van Naaicafé ZigZag is het niet toegestaan deze website op wat voor wijze dan ook te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij opdrachtnemer berusten.

3. Definities

Opdrachtnemer
De natuurlijke of rechtspersoon die haar bedrijf maakt van het verlenen van diensten ten behoeve van workshops en naailessen.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer terzake één of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Annulering
De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Werkdagen
Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

Deelnemer
Degene die daadwerkelijk aan een activiteit van het naaicafé deelneemt.

Workshop
Een gebeurtenis voor een selecte groep mensen die van tevoren vastgesteld is of voor individuele deelnemers die zich hebben aangemeld voor een geplande workshop. Een workshop omvat het maken van het van te voren vastgestelde (speciale) creatie van stof e.d.

Ook kinderfeestjes, vrijgezellenfeestjes en dergelijke vallen onder de definitie van workshop.

Naailessen
Een serie lessen gericht op het werken met (mode)stoffen voor en groep individuele mensen die zich van te voren hebben opgegeven. De lessen omvatten individuele instructies die zijn afgestemd op het niveau van de deelnemer.

4. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en afspraken die gemaakt worden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Uitzonderingen op de voorwaarden kunnen alleen worden overeengekomen na overleg met opdrachtnemer. Uitzonderingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.

5. Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

6. Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. Alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever. Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen aan opdrachtgever door te berekenen. Een prijsverhoging geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

7. Uitvoering (Naailessen en workshops)

De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van de workshop of naailes, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Workshops en naailessen vinden plaats in het naaicafé, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

ZigZag houdt zich uitsluitend bezig met de werkzaamheden die betrekking hebben of in het verlengde liggen van het werken met (mode)stoffen. ZigZag houdt zich niet bezig met de (lichamelijke)verzorging en entertainment van de deelnemers. Bij een workshop voor kinderen dient voor deze werkzaamheden per groep minimaal één andere volwassene aanwezig te zijn.

De genoemde werkzaamheden worden naar eigen inzicht door de opdrachtnemer verricht. De opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen, met inachtneming van hetgeen overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of deelnemer(s) en/of degene die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer vergoed wordt.

Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtnemer of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of deelnemer(s) en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd. Deelname aan een activiteit georganiseerd door opdrachtnemer is voor eigen risico en of risico van ouders en/of verzorgers indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar.

9. Deelname

Voor een workshop of naailes geldt een minimum van 5 deelnemers die ieder een minimale leeftijd van 8 jaar hebben. Indien er bij een workshop voor een selecte groep minder deelnemers aanwezig zijn, dient de opdrachtgever alsnog voor het minimum aantal deelnemers te betalen. Per workshop geldt een maximaal aantal van 8 deelnemers.

Bij verschijning van meer deelnemers op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.

Het aantal ouders en/of verzorgers die bij workshop voor kinderen aanwezig zullen zijn, moet altijd vooraf bij ZigZag worden gemeld. De ouders en/of verzorgers dienen zich uitsluitend bezig te houden met de (lichamelijke) verzorging en entertainment van de deelnemers.

Deelname is uitsluitend voor personen die geen ernstige gezondheidsproblemen hebben zoals bijvoorbeeld een besmettelijke (kinder)ziekte of ernstige allergieën.

10. Aanmelden

U kunt zich via de website, per email of telefonisch aanmelden.

Workshops voor selecte groepen
Nadat er een oriënterend gesprek plaats heeft gevonden sturen wij u per mail de gemaakte afspraken toe en de algemene voorwaarden. U ontvangt zo spoedig mogelijk de factuur als bevestiging van de boeking met het vriendelijk verzoek het volledige bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen.

Workshops voor individuele deelnemers
Na aanmelding volgt zo spoedig mogelijk de bevestiging door toezending van de factuur met het vriendelijk verzoek het volledige bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Wanneer een workshop is volgeboekt berichten wij u ook daar zo spoedig mogelijk over, indien mogelijk met vermelding van een alternatief.

Naailessen
Naailessen worden gegeven voor individuele deelnemers in vooraf vastgestelde blokken, zoals vermeld in de agenda op de website. Na aanmelding volgt zo spoedig mogelijk de bevestiging door toezending van de factuur met het vriendelijk verzoek het volledige bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Wanneer een workshop is volgeboekt berichten wij daar zo spoedig mogelijk over en wordt u indien gewenst op een wachtlijst geplaatst.

Deelnemers aan een blok naailessen zullen bij voorrang worden ingeschreven voor een volgend blok, mits dit tenminste drie weken voor het einde van het betreffende blok kenbaar wordt gemaakt.

11. Betaling

Betaling bij voorkeur door overboeking op rekening 173.6327.42 ten name van Naaicafé ZigZag Leersum, onder vermelding van de naam (van de contactpersoon), de datum van de workshop of van de eerste naailes van het blok en het factuurnummer. Op locatie (Rijksstraatweg 198-A te Leersum) is eventueel pin- of contante betaling mogelijk.

De volledige betaling dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum voldaan te worden. De boeking is overdraagbaar mits ZigZag hiervan vooraf op de hoogte is gebracht.

Indien de tijd tussen de reservering van de workshop of naailes en de datum ervan korter is dan 14 dagen, dan dient de factuur met spoed en voor het plaats vinden van de workshop of naailes voldaan te worden.

Wanneer er geen betaling is ontvangen binnen de wettelijke termijn van 14 dagen, of met spoed indien het termijn korter dan 14 dagen is, dan is de opdrachtgever tegenover opdrachtnemer van rechtswege in verzuim.

De opdrachtgever is op dat moment de wettelijke rente aan opdrachtnemer verschuldigd. Daarnaast is opdrachtnemer op dat moment gerechtigd verdere uitvoering te staken en de workshop te annuleren. Eventuele aanvullende of vervangende kosten ter annulering van de workshop worden verhaald op de opdrachtgever.

12. Annuleringen en wijzigingen

Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend per e-mail worden verwerkt.

 

Workshops voor groepen

Wijzigingen in het aantal deelnemers kunnen tot 7 dagen van tevoren gedaan worden. Bij annuleringen die:

 • tot 2 weken voor het gereserveerde tijdstip worden gedaan, wordt gekeken of de workshop verplaatst kan worden. Hiervoor wordt 10% van het totale bedrag in rekening gebracht. Mits er na redelijk overleg geen nieuwe datum wordt gevonden, dan is opdrachtnemer genoodzaakt om 25% van het totale bedrag in rekening te brengen;
 • tot 1 week voor het gereserveerde tijdstip worden gedaan, wordt er gekeken of de workshop verplaatst kan worden. Hiervoor wordt 25% van het totale bedrag extra in rekening gebracht. Mits er na redelijk overleg geen nieuwe datum wordt gevonden, dan is opdrachtnemer genoodzaakt om 50% van het totale bedrag in rekening te brengen;
 • korter dan 1 week voor het gereserveerde tijdstip worden gedaan, wordt gekeken of de workshop verplaatst kan worden. Hiervoor wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Mits er na redelijk overleg geen nieuwe datum wordt gevonden, dan is ZigZag genoodzaakt om 100% van het totale bedrag in rekening te brengen;
 • binnen 24 uur wordt het volledige bedrag (100%) doorberekend. Ook na afzegging is opdrachtgever verplicht om het verschuldigde bedrag, na aftrek van eventuele restitutie, aan opdrachtnemer te betalen.

Workshops voor individuele deel nemers
Bij annuleringen die:

 • tot 2 weken voor het gereserveerde tijdstip worden gedaan, wordt gekeken of kan worden deelgenomen aan een andere workshop. Hiervoor wordt 10% van het totale bedrag in rekening gebracht. Mits er na redelijk overleg geen nieuwe datum wordt gevonden, dan is opdrachtnemer genoodzaakt om 25% van het totale bedrag in rekening te brengen;
 • tot 1 week voor het gereserveerde tijdstip worden gedaan, wordt er gekeken of kan worden deelgenomen aan een andere workshop. Hiervoor wordt 25% van het totale bedrag extra in rekening gebracht. Mits er na redelijk overleg geen nieuwe datum wordt gevonden, dan is opdrachtnemer genoodzaakt om 50% van het totale bedrag in rekening te brengen;
 • korter dan 1 week voor het gereserveerde tijdstip worden gedaan, wordt gekeken of kan worden deelgenomen aan een andere workshop. Hiervoor wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Mits er na redelijk overleg geen nieuwe datum wordt gevonden, dan is ZigZag genoodzaakt om 100% van het totale bedrag in rekening te brengen;
 • binnen 24 uur wordt het volledige bedrag (100%) doorberekend. Ook na afzegging is opdrachtgever verplicht om het verschuldigde bedrag, na aftrek van eventuele restitutie, aan opdrachtnemer te betalen.

Naailessen
Bij annuleringen die:

 • tot 2 weken voor de eerste les, wordt gekeken of kan worden deelgenomen aan een ander blok. Hiervoor wordt 10% van het totale bedrag in rekening gebracht. Mits er na redelijk overleg geen nieuwe datum wordt gevonden, dan is opdrachtnemer genoodzaakt om 25% van het totale bedrag in rekening te brengen;
 • tot 1 week voor de eerste les, wordt gekeken of kan worden deelgenomen aan een ander blok. Hiervoor wordt 25% van het totale bedrag extra in rekening gebracht. Mits er na redelijk overleg geen nieuwe datum wordt gevonden, dan is opdrachtnemer genoodzaakt om 50% van het totale bedrag in rekening te brengen;
 • korter dan 1 week voor de eerste les, wordt gekeken of kan worden deelgenomen aan een ander blok.
  Hiervoor wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Mits er na redelijk overleg geen nieuwe datum wordt gevonden, dan is ZigZag genoodzaakt om 100% van het totale bedrag in rekening te brengen;
 • binnen 24 uur en later wordt het volledige bedrag (100%) doorberekend. Ook na afzegging is opdrachtgever verplicht om het verschuldigde bedrag, na aftrek van eventuele restitutie, aan opdrachtnemer te betalen.

Eventuele restitutie vindt plaats na aftrek van € 12,50 administratiekosten.

13. Overmacht

Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening. In geval van overmacht behoudt opdrachtnemer het recht om het aangeboden programma te wijzigen, te verzetten of in het uiterste geval af te zeggen. Indien opdrachtnemer genoodzaakt is een gemaakte afspraak af te zeggen, zal er een passende oplossing worden geboden. Bij definitieve afzegging door overmacht ontvangt u volledige restitutie van de vooruitbetaalde gelden.

14. Klachten

Ondanks zorgvuldige planning en organisatie kan de opdrachtgever een klacht hebben. Deze dient de opdrachtgever (schriftelijk) per post naar of e-mail te sturen naar opdrachtnemer waarna u een ontvangstbevestiging ontvangt. Binnen 10 werkdagen zal opdrachtnemer een reactie sturen. De verdere afhandeling is afhankelijk van de aard van de klacht en de situatie.

15. Toepasselijk recht

De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door het Nederlands recht. Als bevoegde rechter wijzen de partijen de rechter aan welke bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtgever.